Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Praktijk Sinnige en de cliënt / de cliënten

1.         U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.

2.         De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de   verhouding therapeut – cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3.         De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4.         Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte of overlijden van de therapeut is waarneming geregeld. In overleg kan hiervan gebruik worden gemaakt, of wordt de behandeling stopgezet.

5.         De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

6.         Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een bedrag per sessie afgesproken (zie:  https://praktijksinnige.nl/tarieven/). Maandelijks wordt gefactureerd. Facturen worden per mail verstuurd. De betaaltermijn is 14 dagen.  

7.         Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht.

8.         Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur/één werkdag van te voren te worden afgemeld. Als een afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

9.         De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

10.       De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

11.       Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, kan hiervoor een factuur gestuurd worden aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

12.       De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van VBAG. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
De regels van de beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. Bij onvrede of klachten over de therapeut, is het goed om deze eerst met de therapeut te bespreken. Mochten cliënt en therapeut er samen niet uitkomen, dan kan cliënt contact opnemen met de VBAG. Zie https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html.

13.       Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

14.       Praktijk Sinnige is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15.       Praktijk Sinnige is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Eli Heimanshof 86, Oegstgeest of Röntgenlaan 25, Zoetermeer, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.